مجازی سازی و Cloud

۱۸ دلیل برای انتخاب Vembu بعنوان راهکار پشتیبان گیری سال ۲۰۱۸

Posted on

در تمام سازمانها چه در سطوح کوچک و چه در سطح مراکز داده پیشرفته و بزرگ، بی تردید داده ها و اطلاعات با ارزشترین دارایی سازمان به شمار می روند. از این رو لازم است در تمام شرایط برای حفاظت از آنها و جلوگیری از بین رفتن آنها راهکار و تدبیری اندیشه شود. با این مقدمه، می توان انتخاب یک راهکار تهیه پشتیبان و نرم افزاری که بتوان از آن تحت عنوان یک راه حل پشتیبان گیری یاد کرد اهمیت دارد. هرچند که امروزه با اندکی جستجو می توان به نرم افزارها و شرکت های متعددی رسید که هرکدام با […]