ویندوز سرور

نمایش زمان uptime سیستم در ویندوز

Posted on

برای بدست آوردن و نمایش مدت زمان uptime یک سیستم در ویندوز ۷ می توانید از روشهای زیر عمل کنید : ۱- با استفاده از خط فرمان  از دستورات زیر برای نمایش مدت زمان uptime و روشن بودن یک سیستم مطلع خواهید شد systeminfo | find /i “time” و یا از دستور net statistics server ۲- با استفاده از GUI ویندوز با استفاده از دکمه های ctrl+alt+del به بخش task manager ویندوز رفته و سپس از گزینه زیر مدت زمان uptime سیستم را مشاهده کنید [Translate]