مجازی سازی و Cloud

بررسی Forged transmit روی سوییچ های مجازی ESXi

Posted on

Forged transmit یکی از گزینه های امنیتی روی سوییچ های مجازی در مورد دریافت یا رد کردن MAC می باشد. یک forged transmit زمانی که یک کارت شبکه ارسال ترافیک ها به بیرون را آغاز می کند رخ می دهد. این گزینه امنیتی آدرس موثر(Effective ) کارت شبکه مجازی را با آدرس مبدا که داخل فریم اترنت ۸۰۲٫۳ توسط ماشین مجازی ایجاد شده است مقایسه می کند تا اطمینان حاصل نماید که این دو آدرس با هم یکسان هستند. اگر این دو آدرس با هم یکجور نباشند در حقیقت یک forged transmit رخ داده است و در برخی موارد از […]