مجازی سازی و Cloud

کاهش اندازه ایمیج های داکر

Posted on

ایمیج های داکر (Docker Images) یکی از اجزاء اساسی و مهم برای ساختن و اجرای کانتینرها به شمار می روند. با فرض اینکه درک درستی از تفاوت های بین ایمیج های داکر و کانتینرها را دارید، به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می توان حجم ایمیج های داکر را کاهش داده و در محیط های عملیاتی از Docker Image های سبک تر استفاده کنیم.  همانطور که می دانید یکی از روش های ساختن ایمیج های داکر، استفاده از داکرفایل Dockerfile می باشد. Dockerfile لیستی از دستورالعمل هاست که بصورت خودکار اجرا شده و در نهایت خروجی آن یک ایمیل […]