مجازی سازی و Cloud

ویرایش تنظیمات پیشرفته در سرویس SRM

در جدول زیر می توان برخی تنظیمات پیشرفته در نرم افزار SRM را مشاهده و ویرایش کرد. از آنجا که در اجرای بسیاری از ریکاوری پلن ها بصورت پیش فرض با خطاهایی مواجه می شویم، می توان با ویرایش صحیح مقادیر زیر تنظیمات SRA یا SRM را اصلاح کرد. همچنین در نظر داشته باشید، پارامترهای بخش Advanced در این نرم افزار با به روزرسانی نرم افزار SRM از بین می رود و بایستی آنها را مجددا مقداردهی کرد. 

جدول زیر نیز مقادیری را در قسمت Recovery نشان می دهد که در زمان اجرای ریکاوری پلن، سرویس شما می تواند متاثر شود. نکته بسیار مهم که بر روی بسیاری از ریکاوری پلن ها مشهود است، عدم امکان خاموش کردن یا روشن کردن ماشین مجازی است که VMware tools نداشته و یا نصب نشده است. از این رو تغییر مقدار صحیح از بخش ریکاوری الزامی است.

Option

Action

Change the IP customization timeout

Type a new value in the recovery.customizationTimeout text box.

Change the default priority for recovering a virtual machine

Type a new value in the recovery.defaultPriority text box.

Enable or disable forced recovery

Select or deselect the recovery.forceRecovery check box. You should only activate forced recovery in cases where a lack of connectivity to the protected site severely affects RTO.

Change the timeout for hosts in a cluster to power on

Type a new value in the recovery.hostPowerOnTimeout text box.

Change the timeout for guest OS to power off

Type a new value in the recovery.powerOffTimeout text box. The new time-out value applies to power-off tasks for virtual machines at the recovery site.

Change the delay after powering on a virtual machine before starting dependent tasks

Type a new value in the recovery.powerOnDelay text box. The new value applies to power-on tasks for virtual machines at the recovery site.

Change the timeout to wait for VMware Tools when powering on virtual machines

Type a new value in the recovery.powerOnTimeout text box. The new power-on value applies to power-on tasks for virtual machines at the recovery site. If protected virtual machines do not have VMware Tools installed, set this value to 0.

Enable or disable skipping the shutdown of the guest OS

Select or deselect the recovery.skipGuestShutdown check box. If protected virtual machines do not have VMware Tools installed and the guest shutdown timeout is not set to 0, you must select this option. If you do not select this option and VMware Tools is not installed, a recovery cannot progress past the step Shutdown VMs at the recovery site.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *