مجازی سازی و Cloud

مقایسه نسخه های مختلف vSphere

در جدول زیر بصورت اجمالی می توان تفاوت های نسخه های مختلف VMware vSphere را مقایسه کنید. برخی از توانمندی های ارائه شده در نسخه جدید برای مراکز داده بزرگ بسیار سودمند و مفید خواهد بود

 

  vSphere 5.5 vSphere 6.0 vSphere 6.5
Released date Sep-13  March 2015 Nov-16
Physical CPUs per host ۳۲۰ ۴۸۰ ۵۷۶
Physical RAM per host ۴ TB ۱۲ TB ۱۲ TB
VMs per host ۵۱۲ ۱۰۲۴ ۱۰۲۴
vCPU per VM ۶۴ ۱۲۸ ۱۲۸
vRAM per VM ۱ TB ۴ TB ۶ TB
VMDK Size ۶۲ TB ۶۲ TB ۶۲ TB
Cluster Size ۳۲ ۶۴ ۶۴
High Availability Reactive HA Reactive HA Proactive HA
vSphere Integrated Containers  NO  NO YES
VM Hardware Version ۱۰ ۱۱ ۱۳
VMFS Version ۵٫۶ ۵٫۶۱ ۶٫۸۱
Management vSphere Web Client (c#) vSphere Web Client (c#) vSphere Web Client -HTML 5 Client
     
Authentication Management Single Sign-On 5.5 Platform Services Controller Platform Services Controller
vMotion vMotion restricted to Datacenter object vMotion across vCenters vMotion across vCenters
  vMotion across vSwitches vMotion across vSwitches
    Cross-Cloud vMotion
vMotion Network Support L2 Network L3 Network L3 Network
max. 10ms RTT max. 100ms RTT max. 100ms RTT
Win to vCSA Migration vCenter 5.5 to vCSA 6.0 vCenter 5.5 to vCSA 6.0 vCenter 5.5 to vCSA 6.5
    vCenter 6.0 to vCSA 6.5
REST API NO NO YES
Content Library NO YES YES
VM Encryption NO NO YES
Certificate Authority (VMCA) NO YES YES
Virtual Volumes NO  Virtual Volumes 1.0 Virtual Volumes 2.0
Virtual SAN VSAN 5.5 VSAN 6.0 / 6.1 / 6.2 VSAN 6.5
vCenter Type Windows – Linux VCSA Windows – Linux VCSA Windows – Linux VCSA
     
vCenter HA NO  NO YES
vCenter Native Backup NO  NO YES
vCSA Scale (vPostgres) ۱۰۰ Hosts ۱۰۰۰ Hosts ۲۰۰۰ Hosts
۳۰۰۰ VMs ۱۰۰۰۰ VMs ۲۵۰۰۰ VMs
vCSA Operating System SUSE Enterprise SUSE Enterprise Photon OS
vCenter Linked Mode Windows only
Microsoft ADAM Replication
Windows & VCSA
Native Replication
Windows & VCSA
Native Replication
All-Flash VSAN NO YES YES
VSAN Scale ۳۲ Nodes ۶۴ Nodes ۶۴
VSAN Fault Domains NO YES YES
FT Supported Features HA, DPM, SRM, VDS HA, DPM, SRM, VDS, Hot Configure FT, H/W Virtualization, Snapshot, Paravirtual Devices, Storage Redundancy HA, DPM, SRM, VDS, Hot Configure FT, H/W Virtualization, Snapshot, Paravirtual Devices, Storage Redundancy, Improve DRS integration,Host level network latency reduction,Multiple NIC aggregation

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *