مجازی سازی و Cloud

قابلیت های اولیه vCloud

قابلیت های اولیه vCloud suite :

vCloud suite باعث رهایی و آزادسازی مباحث اقتصادی مرتبط با مجازی سازی در سطح دیتاسنترهاست و می تواند بصورت سریع تامین کننده نرم افزارها با سطح درستی از اجابت نرم افزارها و availabilty برنامه ها باشد بصورتیکه کنترل منابع، چابکی و کارآیی نیز تضمین گردد.

مجازی سازی سرور: vSphere می تواند مجازی سازی در لایه پردازش را همراه با پشتیبانی برای نرم افزارهای تجاری حساس و نسل بعدی برنامه ها و داده های بزرگ باشد و اینها با ذخیره مسلم هزینه های CapEX و OpEX توام گردد.

خودکارسازی بازیابی بحرانی 

بازیابی بحرانی با نصف هزینه : کاستن هزینه های بازیابی بحرانی با افزایش ۵۰% نرخ بازیابی و بواسطه کاهش DR footprint است که از طریق معماری hyper-converged که روی پلتفرمهای x86 می باشد فراهم می آید.در واقع ساده تر شدن محافظت از طریق تکثیر اطلاعات و سیاست ها و همچنین کاهش مخارج عملیاتی از طریق خودکار سازی فرآیند بازیابی بحرانی بدست می آید

بازیابی تک کلیک: تامین و مدیریت ذخیره سازی و تکثیر سیاست ها در سطح یک ماشین مجازی می باشد. نصب برنامه های بازیابی متمرکز در چند دقیقه 

آزمایش برای آسایش: آزمایش های خودکار انجام شده از برنامه های بازیابی در یک شبکه ایزوله شده جهت جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه ها و محصولات انجام می گردد. برنامه های آزمایشی بازیابی مکررا نیاز است بدون وقفه و از هم گسیختگی اجرا شوند تا اطمینان حاصل شود که بازیابی و RTO صحیح بوده و بصورت مکرر این امر فراهم می شود.