مجازی سازی و Cloud

ویژگی های جدید ارائه شده در vSphere 6

VMware نسخه جدید پلتفرم مجازی سازی خود را ارائه کرد. نسخه vSphere 6.0 در حالی وارد بازار می شود که نسخه قبلی این محصول موقعیت خود را در بازار مجازی سازی بسیار محکم کرده است. VMware همچنان پیشتاز صنعت مجازی سازی به شمار می رود . این بمب بسیار مخرب قابلیت های جدیدی را در نسخه ۶ منتشر کرده است و این حاکی از افزایش و بهبود توانمندی های کاری این محصول به شمار می رود.

برای آشنایی با بهبودها و قابلیت های توسعه یافته در نسخه VSphere 6.0 به لینک های زیر مراجعه کنید.

vSphere 6 Scalability What’s new in VMware vSphere 6 Scalability.
vSphere 6 Availability What’s new in VMware vSphere 6 Availability.
vSphere 6 vCenter Server What’s new in VMware vSphere 6 vCenter Server.
vSphere 6 vMotion Enhancements What’s new in VMware vSphere 6 vMotion Enhancements.
vSphere 6 Networking What’s new in VMware vSphere 6 Networking.
vSphere 6 Storage What’s new in VMware vSphere 6 Storage.
vSphere 6 Pricing Packaging What’s new in VMware vSphere 6 Pricing & packaging.