تکنولوژی های مایکروسافتویندوز سرور

ساخت چندین کاربر در شبکه با Script

در بسیاری از موارد در شبکه نیاز است که مدیران شبکه تعداد زیادی کاربر را بصورت همزمان ایجاد کنند. فرض کنید قصد داشته باشید برای دویست دانشجوی کیان حساب کاربری با نام های kianuser1 تا kianuser200 ایجاد کنید. برای اینکار به سادگی می توانید از Batch file و اسکریپت زیر استفاده کنید. همچنین چنانچه قصد داشته باشید این کاربران در محیط دامین ایجاد شوند ، بهتر است از دستور Dsadd user به جای Net user در اسکریپت استفاده شود.

set number=0

:start_loop
set /A number=%number%+1
if %number% GTR  ۲۰۰ goto end

net user kianuser%number%  /add

goto start_loop

:end

پس از اجرای موفق اسکریپت می توان خروجی را با دستور Net user بررسی و مشاهده کنید.

البته گاهی ممکن است نیاز داشته باشید که تعداد زیادی کاربر ایجاد کنید ولی قبل از ایجاد حساب کاربری از شما نام کاربری و رمز عبور سوال شود. برای اینکار نیز می توانید از اسکریپت زیر در قالب یک فایل با پسوند .Bat استفاده کنید

@echo off
:start
set /p username=Please Enter A UserName:
set /p password=Enter A Password:
echo ---------------------------------
echo UserName is now set to: %username% 
echo Password is now set to: %password%
echo ---------------------------------
echo If this is correct, press any key to continue. If not, please exit now!
net user %username% /add %password%
echo done
pause
goto start