ویندوز سرور

نمایش زمان uptime سیستم در ویندوز

برای بدست آوردن و نمایش مدت زمان uptime یک سیستم در ویندوز ۷ می توانید از روشهای زیر عمل کنید :

۱- با استفاده از خط فرمان 

از دستورات زیر برای نمایش مدت زمان uptime و روشن بودن یک سیستم مطلع خواهید شد

systeminfo | find /i “time”

و یا از دستور

net statistics server

۲- با استفاده از GUI ویندوز

با استفاده از دکمه های ctrl+alt+del به بخش task manager ویندوز رفته و سپس از گزینه زیر مدت زمان uptime سیستم را مشاهده کنید