نرم افزارهای کاربردی و اینترنت

لیست DNS Server های اینترنتی – (Public DNS Servers)

در جدول زیر لیستی از سرورهای DNS قابل استفاده که در اینترنت برای کاربران قابل استفاده می باشند را در لیست زیر گرداوری کرده ام . قبل از آنکه تنظیمات DNS خود را تغییر دهید می توانید از ارتباط صحیح و کارکرد این سرورها با استفاده از nslookup مطمئن شوید . 

Google Public DNS

۸٫۸٫۸٫۸
۸٫۸٫۴٫۴

SmartViper Public DNS
۲۰۸٫۷۶٫۵۰٫۵۰
۲۰۸٫۷۶٫۵۱٫۵۱

Level 3 Communications (Broomfield, CO, US)
۴٫۲٫۲٫۱
۴٫۲٫۲٫۲
۴٫۲٫۲٫۳
۴٫۲٫۲٫۴
۴٫۲٫۲٫۵
۴٫۲٫۲٫۶

Verizon (Reston, VA, US)
۱۵۱٫۱۹۷٫۰٫۳۸
۱۵۱٫۱۹۷٫۰٫۳۹
۱۵۱٫۲۰۲٫۰٫۸۴
۱۵۱٫۲۰۲٫۰٫۸۵
۱۵۱٫۲۰۲٫۰٫۸۵
۱۵۱٫۲۰۳٫۰٫۸۴
۱۵۱٫۲۰۳٫۰٫۸۵
۱۹۹٫۴۵٫۳۲٫۳۷
۱۹۹٫۴۵٫۳۲٫۳۸
۱۹۹٫۴۵٫۳۲٫۴۰
۱۹۹٫۴۵٫۳۲٫۴۳

GTE (Irving, TX, US)
۱۹۲٫۷۶٫۸۵٫۱۳۳
۲۰۶٫۱۲۴٫۶۴٫۱

One Connect IP (Albuquerque, NM, US)
۶۷٫۱۳۸٫۵۴٫۱۰۰

OpenDNS (San Francisco, CA, US)
۲۰۸٫۶۷٫۲۲۲٫۲۲۲
۲۰۸٫۶۷٫۲۲۰٫۲۲۰

Exetel (Sydney, AU)
۲۲۰٫۲۳۳٫۱۶۷٫۳۱

VRx Network Services (New York, NY, US)
۱۹۹٫۱۶۶٫۳۱٫۳

SpeakEasy (Seattle, WA, US)
۶۶٫۹۳٫۸۷٫۲
۲۱۶٫۲۳۱٫۴۱٫۲
۲۱۶٫۲۵۴٫۹۵٫۲
۶۴٫۸۱٫۴۵٫۲
۶۴٫۸۱٫۱۱۱٫۲
۶۴٫۸۱٫۱۲۷٫۲
۶۴٫۸۱٫۷۹٫۲
۶۴٫۸۱٫۱۵۹٫۲
۶۶٫۹۲٫۶۴٫۲
۶۶٫۹۲٫۲۲۴٫۲
۶۶٫۹۲٫۱۵۹٫۲
۶۴٫۸۱٫۷۹٫۲
۶۴٫۸۱٫۱۵۹٫۲
۶۴٫۸۱٫۱۲۷٫۲
۶۴٫۸۱٫۴۵٫۲
۲۱۶٫۲۷٫۱۷۵٫۲
۶۶٫۹۲٫۱۵۹٫۲
۶۶٫۹۳٫۸۷٫۲

Sprintlink (Overland Park, KS, US)
۱۹۹٫۲٫۲۵۲٫۱۰
۲۰۴٫۹۷٫۲۱۲٫۱۰
۲۰۴٫۱۱۷٫۲۱۴٫۱۰

Cisco (San Jose, CA, US)
۶۴٫۱۰۲٫۲۵۵٫۴۴
۱۲۸٫۱۰۷٫۲۴۱٫۱۸۵

OpenNIC
۲۰۲٫۸۳٫۹۵٫۲۲۷ (au)
۱۱۹٫۳۱٫۲۳۰٫۴۲(au)
۱۷۸٫۶۳٫۲۶٫۱۷۳ (de)
۲۱۷٫۷۹٫۱۸۶٫۱۴۸ (de)
۲۷٫۱۱۰٫۱۲۰٫۳۰(nz)
۸۹٫۱۶٫۱۷۳٫۱۱ (uk)
۶۹٫۱۶۴٫۲۰۸٫۵۰ (us)
۲۱۶٫۸۷٫۸۴٫۲۱۱(us)
۲۰۰۱:۴۷۰:۸۳۸۸:۱۰:۰:۱۰۰:۵۳:۲۰ (us)
۲۰۰۱:۴۷۰:۱f10:c6::2 (us)

ClearCloud
۷۴٫۱۱۸٫۲۱۲٫۱
۷۴٫۱۱۸٫۲۱۲٫۲