مجازی سازی و Cloud

نصب و راه اندازی SAN مجازی با openfiler

در این مقاله بصورت گام به گام نحوه نصب و پیکربندی openfiler جهت ساخت یک SAN مجازی توضیح داده شده است .

http://www.vmwarehub.com/Openfiler%20Configuration.pdf