مجازی سازی و Cloud

فایروال در vsphere ESXi 5

آنچه در مورد فایروال در esxi 5 باید درنظر داشت ، ان است که زمانی که مدیر سیستم ESXi را نصب می کند فایروال بصورت پیش فرض فعال و enable شده است . 

پیکربندی پیش فرض فایروال به گونه ایست که به یکسری ترافیک عملیاتی خاص اجازه انتقال ترافیک را می دهد . در واقع من در ادامه میخواهم با استفاده از خط فرمان CLI به پیکربندی و تنظیم فایروال در esxi بپردازم:

برای فعال کردن فایروال در ESXi 5 از دستور زیر استفاده می کنیم 

esxcli network firewall set –enabled true

و همینطور برای غیرفعال کردن فایروال در ESXi 5 نیز از دستور زیر استفاده می کنیم . 

esxcli network firewall set –enabled false

اینم مرجع فرمانهای کار با فایروال در Esxi :  لینک