ویندوز سرور

معرفی چند ابزار و cmdlet برای کار با اکتیودایرکتوری

در ادامه لیستی از cmdlet های قابل اجرا در محیط powershell که جهت کار و مدیریت دایرکتوری سرویس می باشد رو براتون لیست کردم . بعد هم چند ابزار کاربردی جهت کار در محیط اکتیو دایرکتوری معرفی خواهد شد :

AD: Powershell cmdlets

Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
Add-ADGroupMember
Clear-ADAccountExpiration
Disable-ADOptionalFeature
Enable-ADOptionalFeature
Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy
Get-ADComputerServiceAccount
Get-ADDomain
Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
Get-ADFineGrainedPasswordPolicy
Get-ADForest
Get-ADGroupMember
Get-ADOptionalFeature
Get-ADPrincipalGroupMembership
Get-ADServiceAccount
Get-ADUserResultantPasswordPolicy
Move-ADDirectoryServer
Move-ADObject
New-ADFineGrainedPasswordPolicy
New-ADObject
New-ADServiceAccount
Remove-ADComputer
Remove-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
Remove-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
Remove-ADGroupMember
Remove-ADOrganizationalUnit
Remove-ADServiceAccount
Rename-ADObject
Restore-ADObject
Set-ADAccountControl
Set-ADAccountPassword
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy
Set-ADDomainMode
Set-ADForest
Set-ADGroup
Set-ADOrganizationalUnit
Set-ADUser
Unlock-ADAccount

————————————————————————

AD: Active Directory Tools

 Onboard

Event Logs
DCDIAG
Domaincontroller Diagnostic Tools
NETDIAG
Showing issue for the DC network

DNSLINT
For checking DNS

NETSH
DHCP, Network options

Repadmin
Replication tool

Data Collector Sets
Performance Diagnostics for AD, System and more.


FREE Third Party Tools

AD Topology Diagrammer(Visio required)

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=13380

AD Tidy Free Edition
Query AD for last logged on Attributes of User/Computer accounts. Move Delete  and more options available.
http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADTidy/Info.html

AD Info Free Edition
Query AD for Information about AD objects
http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADReportingTool/Info.html

LIZA
Analyse ACL on Active Directory
http://www.ldapexplorer.com/en/liza.htm

LUMAX
LDAP Explorer and Maintenance
http://www.ldapexplorer.com/en/lumax.htm

 

One thought on “معرفی چند ابزار و cmdlet برای کار با اکتیودایرکتوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *