مجازی سازی و Cloud

رفع خطای عدم اتصال vSphere Client به vCenter Server5.0

Posted on

رفع خطای عدم اتصال vSphere Client 5.0 به vCenter Server پس از نصب آن در یکی از سناریوهای کلاس مجازی سازی به یک خطای جالب در زمان اتصال vSphere client به vCenter مواجه شدیم . حتی با نصب مجدد vCenter و تنظیم و تغییر پورت اتصالی آن از ۴۴۳ به ۱۴۴۳ باز هم با خطا مواجه شدیم . خطای مورد نظر به شکل زیر ظاهر می شود : “The required client support files cannot be retrieved from the server” “The login process will now exit” “Details: The server could not interpret the client’s request. (404 not found) بعد از تایید […]