مجازی سازی و Cloud

فایل های ماشین مجازی در VMware

Posted on

جدول زیر به معرفی کامل فایل های مورد استفاده در ساختار ماشین های مجازی در VMware می پردازد. ممکن است شما تمام فایلها یا برخی از این فایلها را در پوشه ماشین مجازی ساخته شده بر روی ESXi مشاهده کنید.     Expansion    Do I need a car when you move Type Size Description * .vmx Yes Text ۱-۴ KB The main configuration file * .vmdk Yes Text ۱-۴ KB Description of the parameters of the virtual disk * .vmdk Yes Binary It may be a very large 950 GB Monolithic virtual disk type«monolithic – sparse» * ۰۰۰۰۰۰۰ * .vmdk Yes Binary It […]