رفع خطای عدم اتصال vSphere Client به vCenter Server5.0

رفع خطای عدم اتصال vSphere Client 5.0 به vCenter Server پس از نصب آن در یکی از سناریوهای کلاس مجازی سازی به یک خطای جالب در زمان اتصال vSphere client به vCenter مواجه شدیم . حتی با نصب مجدد vCenter و تنظیم و تغییر پورت اتصالی آن از ۴۴۳ به… Continue reading