مجازی سازی و Cloud

نکاتی برای ارتقاء عملکرد بستر مجازی سازی

Posted on

در بسیاری از موارد دیده شده است که راه اندازی و استقرار بستر مجازی سازی در یک سازمان با مشکلات و کندی هایی در عملکرد و کارایی روبرو شده است. بسیاری از این موارد به عدم پیکربندی صحیح یا طراحی اشتباه ساختار مجازی سازی شکل می گیرد. با در نظر داشتن نکات کاربردی زیر می توانید قسمت زیادی از این مشکلات را آگاهانه بررسی و پیش از شروع کار نسبت به آنها دقیق تر فکر نمایید مقالات زیر می توانند نکات خوب و مفیدی را در این زمینه ارائه کنند: http://www.monitis.com/blog/2011/09/09/30-vmware-vsphere-performance-tips/ http://www.hanselman.com/blog/VMPerformanceChecklistBeforeYouComplainThatYourVirtualMachineIsSlow.aspx   [Translate]