مجازی سازی و Cloud

مقایسه نسخه های مختلف vSphere

Posted on

در جدول زیر بصورت اجمالی می توان تفاوت های نسخه های مختلف VMware vSphere را مقایسه کنید. برخی از توانمندی های ارائه شده در نسخه جدید برای مراکز داده بزرگ بسیار سودمند و مفید خواهد بود     vSphere 5.5 vSphere 6.0 vSphere 6.5 Released date Sep-13  March 2015 Nov-16 Physical CPUs per host ۳۲۰ ۴۸۰ ۵۷۶ Physical RAM per host ۴ TB ۱۲ TB ۱۲ TB VMs per host ۵۱۲ ۱۰۲۴ ۱۰۲۴ vCPU per VM ۶۴ ۱۲۸ ۱۲۸ vRAM per VM ۱ TB ۴ TB ۶ TB VMDK Size ۶۲ TB ۶۲ TB ۶۲ TB Cluster Size ۳۲ ۶۴ […]