مجازی سازی و Cloud

مسیر فایلهای لاگ روی ابزار VMware Log Insight

Posted on

در صورتیکه نیاز به مطالعه و بازنگری لاگ های نرم افزار VMware Log Insight داشته باشید، میتوانید فایلهای ذیل را از مسیرهای مربوطه استخراج و بررسی نمایید. (منبع) File Description /storage/var/loginsight/alert.log Used to track information about user-defined alerts that have been triggered. /storage/var/loginsight/apache-tomcat/logs/*.log Used to track events from Apache Tomcat server. /storage/var/loginsight/cassandra.log Used to track cluster configuration storage and replication in Apache Cassandra. /storage/var/loginsight/plugins/vsphere/li-vsphere.log Used to trace events related to integration with vSphere Web Client. /storage/var/loginsight/loginsight_daemon_stdout.log Used for the standard output of vRealize Log Insight daemon. /storage/var/loginsight/phonehome.log Used to track information about trace data collection sent to VMware (if enabled). […]