مجازی سازی و Cloud

فایروال در vsphere ESXi 5

Posted on

آنچه در مورد فایروال در esxi 5 باید درنظر داشت ، ان است که زمانی که مدیر سیستم ESXi را نصب می کند فایروال بصورت پیش فرض فعال و enable شده است .  پیکربندی پیش فرض فایروال به گونه ایست که به یکسری ترافیک عملیاتی خاص اجازه انتقال ترافیک را می دهد . در واقع من در ادامه میخواهم با استفاده از خط فرمان CLI به پیکربندی و تنظیم فایروال در esxi بپردازم: برای فعال کردن فایروال در ESXi 5 از دستور زیر استفاده می کنیم  esxcli network firewall set –enabled true و همینطور برای غیرفعال کردن فایروال در ESXi 5 […]