مجازی سازی و Cloud

توسعه Oracle RAC بر روی لانهای متروکلاستر در VPLEX

Posted on

موضوع راه اندازی و پیاده سازی اوراکل رک بر روی لانهای توزیع شده (مترو) در سیستم VPLEX جزء مواردی است که ممکن است مدیران زیرساخت مجازی و دیتابیس با آن درگیر باشند. این فرصتی بود تا با کمی مطالعه و عمیقتر شدن نسبت به درک این موضوع گام برداریم. در محیط های عادی دیتابیس زمانی که از یک نمونه دیتابیس Oracle استفاده می شود و instance شما نیز بر روی یک سرور وجود دارد، اگر این instance به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و متوقف گردد شما دسترسی به دیتابیس را از دست خواهید داد. برای مثال از بین […]