مجازی سازی و Cloud

طراحی بانکهای اطلاعاتی برای vCenter و SRM

Posted on

در این مقاله قصد داریم با نحوه طراحی بانکهای اطلاعاتی برای سرویس های vCenter server و VMware SRM آشنا شویم. با توجه به عملیاتی بودن این سرویسها مبنا عدم کمبود منابع سخت افزاری و نرم افزاری لازم می باشد. لذا براساس best practice و مستندات فنی عمل خواهیم کرد. توصیه شده است از بانک اطلاعاتی مجزایی برای سرویس های SRM و  vCenter server استفاده گردد. از این رو با اهمیت به موضوع فوق و درنظر گرفتن محدودیت ها و توسعه زیرساخت مجازی در آینده، از بانک اطلاعاتی SQL Server استفاده خواهیم کرد. البته شما بدلخواه می توانید از بانک اطلاعاتی […]