آزمونها و مدارک بین المللی

نحوه اعتبارسنجی مدارک بین المللی مجازی سازی

Posted on

یکی از بزرگترین مشکلات اعتبار گواهینامه های بین المللی، جلوگیری از تقلب آنهاست. کسب و کاری که متاسفانه در سالهای اخیر در کشور ما بسیار رواج پیدا کرده و بسیاری از آموزشگاه ها و حتی متخصصین وطنی نیز از آن مستئنا نیستند. اما پرداختن به آنها و چگونگی انجام آنها خارج از حوصله اینجانب و این پست می باشد. البته بهانه نوشتن این مطلب چند روز قبل پیش آمد که بصورت اتفاقی در یک وبلاگ خارجی همین موضوع را در ارائه مدرک VCDX می خواندم و برایم جالب بود که این موضوع در کشورهای خارجی نیز گاها اتفاق می افتد […]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۸)

Posted on

Your company has an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. All servers run Windows Server 2008 R2. You are deploying Remote Desktop Services (RDS). You install a Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server in the environment. You need to install Remote Desktop Services client access licenses (RDS CALs). What should you do first? جواب صحیح :  [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۵)

Posted on

Your company has an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. You virtualize applications by using Microsoft Application Virtualization (App-V). You are creating an application virtualization package. You need to allow Microsoft Update to run during monitoring. Which should you use? جواب صحیح : [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۴)

Posted on

Your environment includes Hyper-V and VMware ESX. You manage your virtual environment by using Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2. You plan to perform a virtual-to-virtual (V2V )conversion of a virtual machine (VM) that is located on the ESX server. You start the conversion by using the Convert Virtual Machine Wizard. Communication between the destination host and the ESX server fails, and the conversion does not finish successfully. You need to ensure that the conversion finishes successfully.  What should you change? A. WSMan permissions and settings B. Server Message Block (SMB) settings C. Secure Shell (SSH) and […]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۳)

Posted on

You manage your Hyper-V environment by using Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) ۲۰۰۸ R2. You plan to perform a virtual-to-virtual (V2V) conversion of existing VMware virtual machines (VMs). You need to choose a type of virtual disk that is supported by VMM. Which type should you choose? A. vmfs B. vmfsraw C. vmfsRawDeviceMap D. vmfsPassthroughRawDeviceMap جواب صحیح : VMFS [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۲)

Posted on

You use Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2 to manage your Hyper-V environment. The finance department uses a legacy application that is not supported on Windows Server 2008 R2. The application runs on a server that has the following configuration: Windows 2000 Server operating system One 10GB hard disk, FAT formatted ۵۱۲ MB of RAM You need to ensure that you can perform a physical-to-virtual (P2V) conversion of the server. What should you do? جواب صحیح :  [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۱)

Posted on

Your company has a Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 environment. You need to manually back up a child partition while it is turned off. Which two elements should you back up? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.) A. the system state B. the InitialStore.xml file C. the child .vhd files D. the child .xml configuration file جواب صحیح : گزینه های C و D [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۰)

Posted on

Your environment includes a Windows Server 2008 R2 Hyper-V server. The server hosts several virtual machines (VMs). You are configuring a VM to use pass-through disks. In the Hyper-V Manager Settings window for the VM, Disk 1 through Disk 7, Disk 9, and Disk 10 are available in the Physical hard disk list. Disk 8 does not appear in the list, as shown in the following display. You need to configure the VM to use Disk 8 as a pass-through disk. What should you do? جواب صحیح :  [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۹)

Posted on

You install Windows Server 2008 R2 Enterprise (Server Core Installation). You need to add the Hyper – V role to the server.  Which command should you run? جواب صحیح : start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V یکی از ساده ترین سوالات مجازی سازی نحوه استفاده صحیح از دستور نصب role Hyper-v در محیط سرور ۲۰۰۸ می باشد . در صورتیکه شما ویندوز سرور خود را بصورت Core نصب کرده باشید برای افزودن رول های موردنیاز خود بایستی حتما از فرمان Start /w ocsetup استفاده کنید . در این سوال هم هدف آشنایی شما با دستور نصب رول هایپر وی در محیط سرور […]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۸)

Posted on

You are using Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2 to perform a physical-tovirtual (P2V) conversion of a Windows Server 2008 R2 server. You need to prepare the server for the P2V conversion.  Which two actions should you perform on the server? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.) جواب صحیح :  [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۷)

Posted on

You are configuring a Windows Server 2008R2 Hyper-V failover cluster. You configure five iSCSI logical unit numbers (LUNs) on shared storage, and you present them to the first server. Each LUN appears twice in the Disk Management console . You need to ensure that each LUN appears only once in the Disk Management console. What should you do? جواب صحیح :  [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۶)

Posted on

You install Windows Server 2008 R2 (Server Core Installation) on a server. You need to be able to remotely manage storage on the server by using Disk Manager. What should you do? A. Install the Microsoft Remote Server Administration Tools (RSAT). B. Use the DISKPART utility to run the attributes volume clear readonly command for each volume. C. Run the netsh advfirewall Firewall set rule group=”Remote Administration” new enable=yes  command. D. Run the netsh advfirewall Firewall set rule group=”Remote Volume Management” new enable=yes  command. [Translate]

آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۵)

Posted on

Your companys virtual environment includes Windows Server 2008 R2 Hyper-V servers. You manage the environment by using Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2. You need to provide a user with the ability to perform only the Create, Delete, Start, Stop, Pause, Resume, and Shut Down virtual machine (VM) management tasks on your host servers . What should you do? جواب صحیح :  In VMM, create a Self-Service user role [Translate]