مسیر فایلهای لاگ روی ابزار VMware Log Insight

در صورتیکه نیاز به مطالعه و بازنگری لاگ های نرم افزار VMware Log Insight داشته باشید، میتوانید فایلهای ذیل را از مسیرهای مربوطه استخراج و بررسی نمایید. (منبع)

File

Description

/storage/var/loginsight/alert.log

Used to track information about user-defined alerts that have been triggered.

/storage/var/loginsight/apache-tomcat/logs/*.log

Used to track events from Apache Tomcat server.

/storage/var/loginsight/cassandra.log

Used to track cluster configuration storage and replication in Apache Cassandra.

/storage/var/loginsight/plugins/vsphere/li-vsphere.log

Used to trace events related to integration with vSphere Web Client.

/storage/var/loginsight/loginsight_daemon_stdout.log

Used for the standard output of vRealize Log Insight daemon.

/storage/var/loginsight/phonehome.log

Used to track information about trace data collection sent to VMware (if enabled).

/storage/var/loginsight/pi.log

Used to track database start or stop events.

/storage/var/loginsight/runtime.log

Used to track all run time information related to vRealize Log Insight.

/var/log/firstboot/stratavm.log

Used to track the events that occur at first boot and configuration of the vRealize Log Insight virtual appliance.

/storage/var/loginsight/systemalert.log

Used to track information about system notifications that vRealize Log Insight sends. Each alert is listed as a JSON entry.

/storage/var/loginsight/systemalert_worker.log

Used to track information about system notifications that a vRealize Log Insight worker node sends. Each alert is listed as a JSON entry.

/storage/var/loginsight/ui.log

Used to track events related to the vRealize Log Insight user interface.

/storage/var/loginsight/ui_runtime.log

Used to track runtime events related to the vRealize Log Insight user interface.

/storage/var/loginsight/upgrade.log

Used to track events that occur during vRealize Log Insight upgrade.

/storage/var/loginsight/usage.log

Used to track all queries.

/storage/var/loginsight/vcenter_operations.log

Used to track events related to the vRealize Operations Manager integration

/storage/var/loginsight/watchdog_log*

Used to track the run time events of the watch dog process, which is responsible for restarting vRealize Log Insight if it is shutdown for some reason.

برچسب خورده : , , . Bookmark the پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *