لینوکس و اپن سورس

دیدن لیست session های Putty

بسیاری از کاربران برای وصل شدن به ترمینال لینوکس و یا خط فرمان هایپروایزور ESXi مجبورند از نرم افزار putty استفاده کنند. در این خصوص شاید نیاز باشد تا از لیست تمام اتصالات و Session هایی که با این برنامه ایجاد می شود آگاه باشید.

جهت مشاهده لیست اتصالات و آدرس های IP که از طریق putty ایجاد شده است می توانید از فرمان زیر استفاده کنید

با اجرای این فرمان ، فایلی حاوی آدرس های IP و hashing algorithm کلید هر session ساخته و روی دسکتاپ ایجاد می گردد. 

regedit /e “%userprofile%\desktop\putty.reg” HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham