ویندوز سرور

تغییر پسورد تمام کاربران دامین (A.D) بصورت یکجا

چنانچه ادمین بخواهد از طریق اکتیودایرکتوری و بصورت یکجا اقدام به تغییر پسورد کلیه کاربران دامین خود بنماید می تواند از روشهای زیر اقدام نماید :

روش اول: با استفاده از خط فرمان ویندوز

[QUOTE]
Dsquery user “cn=users,dc=kian,dc=com” | dsmod user –pwd pass_123
[/QUOTE] با فرمان فوق شما کلیه کاربران موجود در بخش users در داخل دامنه ای به نام kian.com را جستجو و سپس پسورد انها را به pass_123 تغییر می دهید
در مثال فوق چنانچه شما قصد تغییر پسورد همه کاربران موجود در OU=Class را داشته باشید کافیست از دستور زیر بجای دستور بالا استفاده کنیم

Dsquery user “ou=class,dc=kian,dc=com” | dsmod user –pwd pass_123

روش دوم : تغییر نام با پاورشل ویندوز
powershell را باز نموده و از اسکریپت زیر برای تغییر پسورد کلیه کاربران استفاده میکنیم

[QUOTE]
‘ Specify OU & Password
strContainer = “cn=users,DC=kian,dc=com”
strNewPassword = “pass_123”

‘ Variable to count number of password changes
intPasswordChanges = 0
‘ Bind to container
Set objContainer = GetObject(“LDAP:// ” & strContainer)
On Error Resume Next
‘ Filter for user objects
‘ Note: other objects also inherit from user class.
‘ e.g. Computer objects
objContainer.Filter = Array(“User”)

For each objUser in objContainer
‘ Check that object is a user account
if left(objUser.objectCategory,9) = “CN=Person” then
‘ Set password
objUser.SetPassword (strNewPassword)
‘ Display message if error changing password
If Err.Number <> 0 Then
Wscript.Echo “Unable to change password for user: ” & _
objUser.sAMAccountName
Err.Clear
else
‘ Keep count of the number of password changes
intPasswordChanges = intPasswordChanges + 1
End If
end if
Next
‘ Display message
wscript.echo “Finished” & vbcrlf & intPasswordChanges & _
” Passwords changed”
[/QUOTE]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *