آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۶)

You install Windows Server 2008 R2 (Server Core Installation) on a server. You need to be able to remotely manage storage on the server by using Disk Manager. What should you do?

A. Install the Microsoft Remote Server Administration Tools (RSAT).
B. Use the DISKPART utility to run the attributes volume clear readonly command for each volume.
C. Run the netsh advfirewall Firewall set rule group=”Remote Administration” new enable=yes  command.
D. Run the netsh advfirewall Firewall set rule group=”Remote Volume Management” new enable=yes  command.

جواب صحیح :   Run the netsh advfirewall Firewall set rule group=”Remote Volume Management” new enable=yes  command.

در سوال فوق شما بایستی قادر به مدیریت دیسک از طریق Disk Manager از روی یک کامپیوتر راه دور باشید . چنانچه شما اقدام به ریموت کردن جهت مدیریت Disk Storage بکنید با خطای فایروال ممکن است مواجه شوید . به همین منظور جواب صحیح قبل از ریموت کردن تنظیم فایروال خواهد بود در غیر اینصورت خطای زیر رو شاهد خواهید بود

Unable to access the computer “ComputerName” Make sure that this computer is on the network, has remote administration enabled, and is running the “Plug and Play” and “Remote registry” services.

            The error was: Access Denied

برای یافتن پاسخ صحیح بایستی فایروال رو مطابق گزینه D تنظیم کنیم . در نتیجه :

Running this command will enable the Remote Volume Management – Virtual Disk Service Loader (RPC), Remote Volume Management – Virtual Disk Service (RPC), and Remote Volume Management – Virtual Disk Service (RPC-EPMAP) inbound rules.  Remember these rules must be enabled on both the server that is running the MMC and the remote Server Core installation.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *