خدمات تخصصی

 خدمات مشاوره ای و اجرای پروژه :

 • طراحی، پیاده سازی و اجرای راه حل های ابرسازمانی ویژه مراکز داده با رویکرد SDDC
 • نیازسنجی، مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیرساخت مجازی مبتنی بر راهکارهای VMware و Microsof
 • راه اندازی، پیکربندی و مدیریت سرویسهای مجازی  HA & FT ,vMotion, svMotion, DPM, DRS, vSAN, vSwitch,PSC
 • فراهم آوردن بستر مناسب برای ایجاد سایتهای پشتیبان و ارائه راهکارهای پیشرفته DR و ذخیره سازی
 • پایش و مانیتورینگ پیشرفته با ارائه راه حل های نوین خودکارسازی و Automation در سطح مراکز داده
 • تدوین و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه شبکه و مجازی سازی MCSE, VCP
 • شناخت، طراحی، اجرا و مدیریت شبکه مبتنی بر Domain و پیاده سازی سرویسهای شبکه از جمله
 •         Active Directory,forest & site design, ADC, RODC, LDAP Management
          Network load balancing & Failover Clustering
          Mail Server, web Conference
          Design Security policies, Certificates, Scripting and GPO Management
          DNS, DHCP , Certificates, SSL, VPN, NAT, PPPOE, RDS, remote App, FTP & Web Services
  WSUS Service, vulnerability scanners, firewalls, IPS, IDS, UTM, pFsense, kerio and so on
          Backup Solution & Disaster recovery (SAN, Raid system, Replication, veeam backup)
          Wireless Network ,Internet Sharing, Proxy, Firewall, hotspot (CISCO , Mikrotik )
          Design, build private cloud and implement virtual infrastructure based on Hyper-v and system center 2012